Stadgar - KABE Klubb Syds hemsida

Till innehåll


              

§ 01. Föreningens namn.
       Föreningens ordinarie namn är KABE TRAVELLER CLUB SYD.
       Kallat KABE KLUBB SYD.

§ 02. Föreningens målsättning.
       Föreningens målsättning är att samla KABE-ägare, i en gemensam förening. Arrangera träffar och     
       gemensam aktivitet. Utbyta erfarenheter, samt ge tips och idéer till andra medlemmar. Verka för att  
       klubbens medlemmar får möjlighet till trivsamma och utvecklande träffar.

§ 03. Medlemskap.
       Medlemskap i KABE TRAVELLER CLUB SYD kan vinnas av var och en som är ägare till en KABE
       husvagn/husbil. Inträdesavgift och årsavgift ska vara betalt innan medlemskap har ingått. Vid  
       medlemskap räknas 1 styck husvagn eller 1 styck husbil, inklusive de personer som är mantalsskrivna på  
       ägarens adress. Varje medlemskap har maximalt 2 röster.
       Medlem som ägt en KABE husvagn/husbil, i minst 5 år, har rätt att få fortsätta sitt medlemskap  
       som stödmedlem i klubben (även utan att äga en KABE). Stödmedlemmen får inte stå som ägare
       till ett annat fabrikat av husvagn/husbil efter avyttrandet av KABE'n. Som stödmedlem har man inte någon
       rösträtt, när sådan krävs. Stödmedlem kan inte heller ingå i föreningens styrelse, eller ha förtroendeuppdrag.      
       Stödmedlem betalar ordinarie medlemsavgift och har i övrigt samma rättigheter som ordinarie medlem.
       Person som uträttat förtjänstfullt arbete för föreningen, kan utses till hedersmedlem. Detta beslut fattas av  
       årsmöte. Hedersmedlem är befriad från medlems - årsavgiften och har INTE rösträtt.


§ 04. Medlemsavgift.
       Medlemsavgift betalas för innevarande kalenderår. Vid
       inträde i föreningen efter andra veckoslutet i september, dvs. vid tiden för Elmia-husvagnsmässan, betalas  
       medlemsavgiften för nästkommande år.

§ 05. Utträde och uteslutning.
       Medlem som önskar utträde ur föreningen, bör skriftligen anmäla detta till kassören eller sekreteraren.                                                     
       Medlemmen har då kvar medlemskapet till närmast följande årsskifte.
       Medlem som uppsåtligen skadar föreningen eller medlemmars intresse kan:
- Tilldelas en varning om skadan anses ringa.
- Uteslutas med omedelbar verkan om skadan anses grov, efter beslut på styrelsemöte, årsmöte eller extra årsmöte.
- Medlem som inte fullgör sina ekonomiska skyldigheter mot föreningen, tar föreningen för givet, att medlemmen önskar utträde ur föreningen.

§ 06. Verksamhetsår.
       Verksamhetsåret ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.

§ 07. Styrelse.
       Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse om minst 7 personer som utses på ordinarie
       årsmöte. Styrelsen ska bestå av:
                              Ordförande                        Viceordförande
                              Kassör                               Sekreterare
                              Vicesekreterare                 1 Ledamot              
                              1 Suppleant
       Styrelsemötena ska protokollföras och justeras på nästkommande styrelsemöte. Suppleanterna har  
       yttranderätt, men endast rösträtt vid ordinarie ledamots frånvaro. Styrelsen är beslutsmässig om ordförande
       och tre ordinarie ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal är ordförandes röst avgörande. Styrelsen kan
       utse funktionärer, som inte nödvändigtvis är styrelseledamöter.
       För att man ska kunna bli vald in i KABE Klubb Syd's styrelse, måste man vara mantalsskriven /skriven på
       en adress i Sverige.

§ 08. Firmatecknare.
       Föreningen tecknas av ordförande och kassör var för sig.§ 09. Årsmöte.
       Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Samtliga medlemmar kallas skriftligen till årsmötet.
       Kallelse ska innehålla datum, tid och plats, samt senaste datum för inlämning av motioner. Årsmötet
       ska hållas senast siste april. Kallelse ska ske senast 1 månad före årsmötet. Motioner ska vara styrelsen
       tillhanda senast 1 vecka innan årsmötet. På dagordning vid årsmöte, ska följande punkter vara
       obligatoriska:
- Fastställande av dagordning.
- Årsmötets behöriga utlysande.
- Fastställande av röstlängd.
- Val av mötesordförande och mötessekreterare.
- Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare.
- Föredragning av verksamhetsberättelse.
- Föredragning av kassarapport.
- Föredragning av revisionsberättelse.
- Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
- Behandling av eventuella inkomna motioner.
       Val av styrelse:
                                   Ordförande på två år, jämna år.
                                   Kassör på två år, udda år.
                                   Tre ledamöter på vardera två år, jämna år.
                                   Två ledamöter på vardera två år, udda år.
                                   Två suppleanter på vardera två år, växelvis.
                                   En revisor samt en revisorsuppleant på två år.
                                   Tre valberedare på två år. En på ett år och två på två år.

- Behandling av styrelsens förslag.
- Arvoden och ersättningar.
- Avslutning.

       Röstning ska ske genom acklamation alternativt handuppräckning. Sluten omröstning ska äga rum, om  
       en av de närvarande, som har rösträtt, har begärt det. Medlem som har betalat sin medlemsavgift, och inte
       har någon skuld till föreningen har rösträtt. Röstning genom fullmakt får inte ske.

§ 10. Extra årsmöte / Medlemsmöte.
       Extra årsmöte eller medlemsmöte hålles då styrelsen eller revisorerna finner skäl härtill. Sådant möte kan
       även begäras av medlemmarna, om minst 1/3 av dessa så anser. Kallelse ska ske skriftligen och senast 14
       dagar före. I kallelsen ska, förutom tid och plats, anges vilka ärende som ska behandlas. Vid extra
       årsmöte får inga andra ärende, än för mötet påkallats, behandlas.

§ 11. Upplösning.
       Föreningen kan endast upplösas på två av varandra följande möten, där det ena ska vara ordinarie årsmöte.
       Mötena ska ske inom 3 månader. För ett beslut om upplösning, fordras att minst 2/3 av avgivna röster är
       för förslaget. Vid upplösning av föreningen, överföres tillgångarna till KABE AB.

§ 12. Föreningens stadgar.
       Ändring av föreningens stadgar kan endast ske på årsmöte eller extra årsmöte. För stadgeändring fordras att
       minst 2/3 av avgivna röster är för förslaget. Ändring kan endast ske, efter två på varandra följande     
       årsmöten, där det ena ska vara ordinarie årsmöte. Mötena ska ske inom två år. Ändringen eller ändringarna
       sker efter sista mötets avslutning eller vid en senare tidpunkt enligt mötets beslut.

FÖRENINGENS MOTTO: Vi trivs med varandra
                    Dessa stadgar är beslutade på årsmöte 2010-04-11
                    och har antagits på extra möte 2010-06-20. Samt
                    tillägg till paragraf 07 på årsmöte den  2016-04-24
                    och har antagits på extra möte den 2016-06-05.


Tillbaka till innehåll